Bandik Obrazy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Obchodní podmínky

Zkryte

OBCHODNÍ PODMÍNKYI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výtvarníka Viktora Bandíka (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://bandik.obrazy.sweb.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://bandik.obrazy.sweb.cz, (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „další“. Údaje uvedené dále v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
5.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
6.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
7.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na adrese Viktor Bandík, Fibichova 11, Šumperk 78701;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
6.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
7.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
8. Při osobním převzetí obrazů i portrétu na zakázku bude zákazníkovi automaticky odečteno 5% ceny zboží. Tato sleva neplatí pro „Originální kresby“-.
9. Rám obrazu není součástí ceny obrazu. Je poskytován zdarma, proto se na něj nevztahují tyto obchodní podmínky.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. ÍV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny.
3.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
4.Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. IV.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. IV.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
6.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
6. Standardní doba dodání je 2 – 10 pracovních dnů, po telefonickém potvrzení objednávky prodávajícím, v závislosti na velikosti objednaného obrazu. Doba dodání se může změnit z důvodu probíhající výstavy obrazu nebo umístění obrazu v některé prodejní galerii v ČR. O této skutečnosti bude kupující informován emailem nebo telefonicky, přičemž bude kupujícímu navržen nový termín dodání.
7. Ceny za doručovací služby jsou na internetových stránkách, http://bandik.obrazy.sweb.cz, uvedeny v rámci České republiky
8. Doručení děl a určení ceny za dopravu do států mimo ČR bude uskutečněno až po individuální domluvě (dohoda ceny za dopravu).

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny   

VII. PRAVIDLA PÉČE O OBRAZY

1. Kupující si je vědom, že obrazy nesmí být:
a) vystaveny prudkému světlu, výkyvům teploty a vlhkosti
b) uloženy poblíž tepelných zdrojů, jako jsou například kamna, radiátory
c) pověšeny na stěnu, kam povětšinu dne svítí slunce, do nevytápěných místností v zimním období a vlhkých místností jako jsou například kuchyně
d) čištěny žádnými čisticími prostředky
2. Obraz i rám lze bezpečně čistit pouze lehkou prachovkou nebo čištění svěřit do rukou odborníka

  
VIII. ROZŠÍŘENÍ PODMÍNEK PRO PORTRÉTY PODLE FOTOGRAFIE

1. Zhotovitel portrétů podle fotografie je Viktor Bandík, Fibichova 11, Šumperk (dále jen zhotovitel)
2. Každá objednávka bude telefonicky nebo emailem ověřena zhotovitelem.
3. Objednávka obrazu emailem, telefonicky nebo pomocí emailového formuláře: OBJEDNÁVKA PORTRÉTU, je návrhem kupní smlouvy, smlouva nabývá účinnosti po telefonickém ověření objednávky zhotovitelem a následném uhrazení zálohy 10% z ceny obrazu kupujícím. 10% zálohy se neplatí u obrazů a kreseb, jejichž cena nepřesahuje 1 500 Kč. V tomto případě kupní smlouva nabývá účinnosti po telefonickém ověření.
4. Záloha na zhotovení obrazu činí 10% z konečné ceny obrazu. Záloha bude při vystavení platebního dokladu z celkové ceny obrazu odečtena. Informace o čísle konta a výši vypočítané zálohy kupující obdrží v potvrzovacím objednávkovém emailu.
5. Záloha se vrací pouze v případě, je-li kupní smlouva zrušená do 3 dnů od nabití účinnosti. V opačném případě záloha propadá na uhrazení výdajů spjatých s objednávkou.        
6. Zhotovitel může objednávku zrušit na základě nevhodné předlohy, nebo se domluvit s kupujícím, telefonicky nebo emailem, na jiné předloze.
7. Obraz je primárně dodáván bez rámu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Pokud se zhotovitel s kupujícím dohodne na rámu, bude cena rámu po předběžném schválení kupujícím připočtena, současně s náklady na jeho pořízení, k celkové ceně obrazu.
8. Doba zhotovení obrazu je individuální. Do 2 měsíců od potvrzení objednávky jsou zhotoveny zpravidla obrazy zvířat a portréty s jednou nebo dvěma postavami. V případě neočekávaných událostí (nemoc, úraz, pohromy atp.) bude kupující v nejbližším možném termínu informován emailem nebo telefonicky o situaci a obě strany se domluví na novém termínu dodání nebo následném postupu.
9. Základní doba zhotovení 2 měsíce je odvislá od techniky malby a schnutí závěrečného laku, přičemž všeobecně platí, že čím obsáhlejší obraz, tím delší doba zhotovení. Přibližně měsíc navíc.
10. Doba zhotovení portrétu tužkou činí 2–3 týdny po nabití účinnosti kupní smlouvy.
11. Obrazy lze objednat emailem, telefonicky nebo lze využit emailový formulář: OBJEDNÁVKA PORTRÉTU.
12. Obrazy objednané k Vánocům, Valentinu a jiným všeobecným příležitostem se mohou zdržet počtem zákazníků, proto je vhodné obrazy objednat nejméně o měsíc dřív než je doba zhotovení.
13. Kupující bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu na vytvoření portrétu podle fotografie.
14. Barevné obrazy z černobílých předloh lze namalovat za předpokladu, že kupující poskytne emailem nebo pomocí emailového formuláře OBJEDNÁVKA PORTRÉTU, informace o barvě očí, vlasů, oblečení atp.
15. Zhotovitel se zavazuje originální fotografie vrátit nepoškozené. (Zaslané fotografie budou zkopírovány, přičemž práce bude probíhat výhradně s těmito kopiemi. Po zaplacení objednávky budou kopie zničeny a elektronické fotografie smazány.
16. Kupující povoluje zhotoviteli změnit pozadí obrazů a vytvořit drobné úpravy vůči originální fotografii, z důvodů celkové koncepce obrazu, nebude-li zadavatelem vysloveně zakázána.
17. Kupující bere na vědomí, že rozměr obrazu vybraný kupujícím v objednávce může být změněn zhotovitelem, aby vyhovoval lépe koncepci obrazu, přičemž cena obrazu nebude navýšena a velikost obrazu bude vždy větší než objednaný formát.

Důležité informace a upozornění pro objednávky portrétů podle fotografie:

1. Fotografie by měla být zřetelná a kvalitní.
2. Kupující bere na vědomí, že pokud si bude přát namalovat obraz z nekvalitní fotografie (předlohy), bude obraz namalován tak, jak je objekt na fotografii zachycen, nikoliv tak, jak si jej kupující uchovává v paměti.
3. Pokud má kupující více vhodných fotografií pro namalování obrazu je lepší poslat všechny, aby zhotovitel mohl vybrat nejvhodnější pro obraz.
4. Fotografie lze poslat i poštou, pokud má kupující jen fotografie papírové.
5. Neposílejte naskenované kopie originálních fotografií (při skenování se vždy ztrácí kvalita).

IX. ROZŠÍŘENÍ PODMÍNEK PRO ORIGINÁLNÍ KRESBY

1. Zhotovitel Originální kresby je Viktor Bandík, Fibichova 11, Šumperk (dále jen zhotovitel)
2. Každá objednávka bude telefonicky nebo emailem ověřena zhotovitelem.
3. Objednávka originální kresby emailem, telefonicky nebo pomocí emailového formuláře: OBJEDNÁVKA ORIGINÁLNÍ KRESBY, je návrhem kupní smlouvy, smlouva nabývá účinnosti po telefonickém ověření objednávky zhotovitelem.
4. Originální kresby jsou na zadní straně obrázku signovány.
5. Kresby jsou kupujícímu dodány bez rámu, laminované i nelaminované dle výběru zákazníka, na fotografickém papíru nebo jako obrázek ve formátů JPG v rozlišení 300 dpi.
6. Doba zhotovení je zpravidla 14 dnů, maximálně 3 týdny od nabití účinnosti kupní smlouvy (potvrzení objednávky). V případě nečekaných událostí (nemoc, úraz, pohromy atp.) bude kupující v nejbližším možném termínu informován emailem nebo telefonicky o situaci a obě strany se domluví na novém termínu dodání nebo následném postupu.
7. Originální kresby lze objednat emailem, telefonicky nebo lze využit emailový formulář: OBJEDNÁVKA ORIGINÁLNÍ KRESBY.
8. Originální kresba bude emailem, před zaplacením zaslána v náhledu kupujícímu k prohlednutí.
9. Kupující bere na vědomí, že zhotovitel má právo zhotovení kresby bez udání důvodu odmítnout, přičemž o této skutečnosti budete okamžitě kupujícího informovat emailem nebo telefonicky.  

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. XI.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XII. DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
2. Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě autorského zákona a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný úřad.
3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky